HD 10/25-4 S HD 10/25-4 SX HD 13/18-4 S HD 13/18-4 SX

0,5 2,5 5,0 7,0. Empfohlene Reinigungsmethode. Betrieb unterbrechen. 10 ... Pull out the locking cap for the deter- ... Síla zpětného nárazu vysokotlaké pistole.

HD 10/25-4 S HD 10/25-4 SX HD 13/18-4 S HD 13/18-4 SX - Documentos relacionados